Poboado da Idade do Bronce

A recreación dun pequeno poboado de fai 4.000 anos, integrado por varias cabanas, estruturas de almacenamento e cercados para os animais construídos cos mesmos materiais que no pasado, pretende achegar ao visitante á vida cotiá durante a Idade do Bronce. Trátase de mostrarlle ao visitante aqueles aspectos que a investigación arqueolóxica vai descubrindo e que permite que este poida retrotraerse ao pasado e observar, de maneira directa, aspectos como a organización funcional do poboado, o sistema construtivo e a forma das cabanas ou as especies que cultivaban e os animais que coidaban os seus habitantes.